Rewitalizacja kompleksów budynku w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej 91

« Przejdź do listy realizacji

 • Inwestycja: Rewitalizacja kompleksu budynków w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej 91
 • Typ obiektu: Zabytkowy
 • Autor Projektu: UNI-FORM ul. Traktorowa 180 , 91-203 Łódź
 • OpisPrzedmiotem niniejszego postępowania jest remont, przebudowa istniejących
  budynków, rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego dla potrzeb budownictwa
  wielorodzinnego wraz z przebudową zjazdu, przyłączy i zagospodarowania terenu
  działki w Łodzi przy ul. Przędzalnianej nr 91
 • Technologia: Budynki mieszkane w techologii drewnianej oraz murowanej
 • Klient: Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi , 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
 • Status: W trakcje realizacji
 • Strona web: http://www.uml.lodz.pl/
 • Zakres prac: prace konserwatorsko- budowlane ( remont budynku drewnianego oraz trzech budynków w konstrukcji tradycyjnej )

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont, przebudowa istniejących
budynków, rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego dla potrzeb budownictwa
wielorodzinnego wraz z przebudową zjazdu, przyłączy i zagospodarowania terenu
działki w Łodzi przy ul. Przędzalnianej nr 91 na działce nr ew. 63 w obrębie W-29.
Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami oznaczonymi literami A, B, C
oraz D oraz budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. Załącznik
graficzny granice terenu objętego opracowaniem.
Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) remont i przebudowę Budynku A- dwukondygnacyjnego budynku drewnianego
mieszkalnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków o powierzchni zabudowy
260,8 m2 kubaturze 2146,3 m3 i powierzchni użytkowej (łącznie z budynkiem D)
975,3 m2,
2) remont i przebudowę Budynku D- dwukondygnacyjnego murowanego budynku
mieszkalnego z poddaszem użytkowym usytuowanego w pierzei ulicy Łowickiej
o powierzchni zabudowy 172 m2, kubaturze 1593 m3 powierzchni użytkowej
(łącznie z budynkiem A) 975,3 m2,
3) remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny
Budynku C- murowanego budynku po remoncie i przebudowie o funkcji mieszkalnej
mieszkalnego i pomieszczeń projektowanej kotłowni gazowej o powierzchni
zabudowy 109,1 m2, powierzchni użytkowej 107,7 m2, kubaturze 560 m3,
4) rozbiórkę istniejącego murowanego półtora kondygnacyjnego budynku i budowę
budynku B- budynku mieszkalnego murowanego z pustaków ceramicznych trzy
kondygnacyjnego nie podpiwniczonego z lokalizacją w parterze stanowisk
parkingowych w formie garaży o powierzchni zabudowy 150,5 m2, powierzchni 

użytkowej 359,9 m2, kubaturze 1560,0 m3,
5) rozbiórkę istniejącego budynku handlowo- usługowego,
6) budowę przyłącza wody od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Przędzalnianej,
budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącej kanalizacji ogólnospławnej
w ul. Przędzalnianej budowę przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających
ścieki do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przędzalnianej i Łowickiej,
7) wykonanie na działce zieleńca o powierzchni 114 m2, oraz ułożenie na działce
nawierzchni z kostki betonowej typu „starobruk” i przebudowę zjazdu
z ul. Przędzalnianej o łącznej powierzchni 320 m2 oraz ogrodzenia.
Na terenie działki i w budynkach zaprojektowano budowę i przebudowę sieci i instalacji
elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej z projektowanej kotłowni w budynku C, instalacji gazowej. Wykonawca
zobowiązany jest do montażu 21 sztuk czteropalnikowych kuchni gazowych w lokalach
mieszkalnych